قیمت چاپ پوستر

 – (کلیه قیمت ها به تومان می باشد) – برای سفارش های بالای 200هزارتومان هزینه ارسال رایگان است

 زمان ارسال باربری از تهران به شهرستان به زمان چاپ اضافه میشود. (زمان چاپ در تهران است)

تلفن سفارش: هادی کامل (طلوع 2) – تلفن: 91002077-056 و 32520777-056

جنس کارتیراژسایزیک رو / دو روچاپ عادی (قیمت)زمان تحویلچاپ فوری (قیمت)زمان تحویل
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی --1000تراکتA4یک رو4498007 روز4758002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی --1000تراکتA4دو رو5447007 روز5707002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی --1000تراکتA5یک رو2249007 روز2444002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی --1000تراکتA5دو رو2730007 روز2925002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی --1000تراکتA6یک رو1131007 روز1261002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی --1000تراکتA6دو رو1365007 روز1495002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B4یک رو4186007 روز4446002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B4دو رو5967007 روز6227002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B5یک رو2093007 روز2288002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکت B5دو رو2990007 روز3185002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتB6یک رو1053007 روز1183002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 1000 عددی1000تراکتB6دو رو1495007 روز1625002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB4یک رو6773007 روز7098002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB4دو رو8736007 روز9061002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB5یک رو3393007 روز3653002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB5دو رو4368007 روز4628002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB6یک رو1690007 روز1885002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 2000 عددی2000تراکتB6دو رو2184007 روز2379002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB4یک رو14300007 روز14690002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB4دو رو16601007 روز16991002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB5یک رو7150007 روز7475002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB5دو رو8307007 روز8632002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB6یک رو3575007 روز3835002 روز
تراکت B4 و B5 تحریر 80 گرم 5000 عددی5000تراکتB6دو رو4147007 روز4407002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB4یک رو6968007 روز7228002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB4دو رو8749007 روز9009002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB5یک رو3484007 روز3679002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB5دو رو4381007 روز4576002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB6یک رو1742007 روز1872002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000تراکتB6دو رو2184007 روز2314002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB4یک رو12337007 روز12662002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB4دو رو14300007 روز14625002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB5یک رو6175007 روز6435002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB5دو رو7150007 روز7410002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB6یک رو3081007 روز3276002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000تراکتB6دو رو3575007 روز3770002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB4یک رو28223007 روز28613002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB4دو رو30524007 روز30914002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB5یک رو14118007 روز14443002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB5دو رو15262007 روز15587002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB6یک رو7059007 روز7319002 روز
تراکت B4 و B5 گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000تراکتB6دو رو7631007 روز7891002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی --5000تراکتA4یک رو18681007 روز19071002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی --5000تراکتA4دو رو19877007 روز20267002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی --5000تراکتA5یک رو9347007 روز9672002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی --5000تراکتA5دو رو9945007 روز10270002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی --5000تراکتA6یک رو4667007 روز4927002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی --5000تراکتA6دو رو4966007 روز5226002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی --2000تراکتA4یک رو8099007 روز8424002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی --2000تراکتA4دو رو9178007 روز9503002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی --2000تراکتA5یک رو4049507 روز4309502 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی --2000تراکتA5دو رو4589007 روز4849002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی --2000تراکتA6یک رو2028007 روز2223002 روز
تراکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی --2000تراکتA6دو رو2301007 روز2496002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی ##4000تراکتA4یک رو22737007 روز23127002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی ##4000تراکتA4دو رو24232007 روز24622002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی ##4000تراکتA5یک رو11375007 روز11700002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی ##4000تراکتA5دو رو12116007 روز12441002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی ##4000تراکتA6یک رو5681007 روز5941002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 4000 عددی ##4000تراکتA6دو رو6058007 روز6318002 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ##1000سربرگ A4یک رو4784007 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ##1000سربرگ A4دو رو6695007 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ##1000سربرگ A5یک رو2392007 روز
سربرگ تحریر 100 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) ##1000سربرگ A5دو رو3354007 روز
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A4یک رو6604007 روز
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A4دو رو8515007 روز
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A5یک رو3302007 روز
سربرگ کتان 120 گرم 1000 عددی(سایز واقعی)1000سربرگ A5دو رو4264007 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی ##2000A4یک رو12025007 روز12350002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی ##2000A4دو رو13364007 روز13689002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی ##2000A5یک رو6019007 روز6279002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی ##2000A5دو رو6682007 روز6942002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی ##2000A6یک رو3003007 روز3198002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی ##2000A6دو رو3341007 روز3536002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی --1000تراکتA4یک رو2756007 روز3016002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی --1000تراکتA4دو رو3744007 روز4004002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی --1000تراکتA5یک رو1378007 روز1573002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی --1000تراکتA5دو رو1872007 روز2067002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی --1000تراکتA6یک رو689007 روز819002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 1000 عددی --1000تراکتA6دو رو936007 روز1066002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی --2000تراکتA4یک رو4589007 روز4914002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی --2000تراکتA4دو رو5694007 روز6019002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی --2000تراکتA5یک رو2301007 روز2561002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی --2000تراکتA5دو رو2847007 روز3107002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی --2000تراکتA6یک رو1144007 روز1339002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 2000 عددی --2000تراکتA6دو رو1430007 روز1625002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی --5000تراکتA4یک رو9802007 روز10192002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی --5000تراکتA4دو رو11037007 روز11427002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی --5000تراکتA5یک رو4901007 روز5226002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی --5000تراکتA5دو رو5525007 روز5850002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی --5000تراکتA6یک رو2457007 روز2717002 روز
تراکت تحریر 80 گرم 5000 عددی --5000تراکتA6دو رو2756007 روز3016002 روز
سربرگ کارتی 140 گرم 1000 عددی1000A4یک رو64480012 روز
سربرگ کارتی 140 گرم 1000 عددی1000A5یک رو32240012 روز
سربرگ کارتی 140 گرم 2000 عددی2000A4یک رو112840012 روز
سربرگ کارتی 140 گرم 2000 عددی2000A5یک رو56420012 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) --1000سربرگA4یک رو3601007 روز3861002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) --1000سربرگA4دو رو5018007 روز5278002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) --1000سربرگA5یک رو1807007 روز2002002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) --1000سربرگA5دو رو2509007 روز2704002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) --1000سربرگA6یک رو897007 روز1027002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 1000 عددی(سایز واقعی) --1000سربرگA6دو رو1261007 روز1391002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) --2000سربرگ A4یک رو5863007 روز6188002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) --2000سربرگ A4دو رو7462007 روز7787002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) --2000سربرگ A5یک رو2938007 روز3198002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) --2000سربرگ A5دو رو3731007 روز3991002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) --2000سربرگ A6یک رو1469007 روز1664002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 2000 عددی(سایز واقعی) --2000سربرگ A6دو رو1872007 روز2067002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) --5000سربرگ A4یک رو12272007 روز12662002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) --5000سربرگ A4دو رو14053007 روز14443002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) --5000سربرگ A5یک رو6136007 روز6461002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) --5000سربرگ A5دو رو7033007 روز7358002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) --5000سربرگ A6یک رو3068007 روز3328002 روز
سربرگ تحریر 80 گرم 5000 عددی(سایز واقعی) --5000سربرگ A6دو رو3510007 روز3770002 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی تک لتی20001 لتییک رو30550010 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی تک لتی20001 لتیدو رو34450010 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی تک لتی20002 لتییک رو62400010 روز
تراکت گلاسه 170 گرم 2000 عددی تک لتی20002 لتیدو رو69550010 روز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *