قیمت چاپ پاکت

 – (کلیه قیمت ها به تومان می باشد) – برای سفارش های بالای 200هزارتومان هزینه ارسال رایگان است

 زمان ارسال باربری از تهران به شهرستان به زمان چاپ اضافه میشود. (زمان چاپ در تهران است)

تلفن سفارش: هادی کامل (طلوع 2) – تلفن: 91002077-056 و 32520777-056

جنس کارتیراژسایزیک رو / دو روقیمت چاپ عادی (تومان)زمان تحویل     
پاکت A3 کتان 120 گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A3یک رو30212007 روز
پاکت A3 کتان 120 گرم 1000 عددی1000پاکت کیفی A3یک رو30212007 روز
پاکت A3 تحریر 120 گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A3یک رو28028007 روز
پاکت A3 تحریر 120 گرم 1000 عددی1000پاکت کیفی A3یک رو28028007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پاکت A5یک رو4550007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A4یک رو8879007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 1000 عددی1000پاکت نامهیک رو3783007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پاکت A5یک رو7501007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پاکت کیسه ای A4یک رو14560007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 2000 عددی2000پاکت نامهیک رو6409007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000پاکت A5یک رو16120007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000پاکت کیسه ای A4یک رو31161007 روز
پاکت تحریر 80 گرم 5000 عددی5000پاکت نامهیک رو13910007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پاکت a5یک رو7306007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A4یک رو14391007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پاکت کیفی a4یک رو14391007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 1000 عددی1000پاکت نامهیک رو6240007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پاکت A5یک رو13013007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پاکت کیسه ای A4یک رو25584007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پاکت کیفی a4یک رو25584007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 2000 عددی2000پاکت نامهیک رو11310007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000پاکت A5یک رو29913007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000پاکت کیسه ای A4یک رو58734007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000پاکت کیفی a4یک رو58734007 روز
پاکت گلاسه 135 گرم 5000 عددی5000پاکت نامهیک رو26169007 روز
پاکت کتان 120 گرم 1000 عددی1000پاکت A5یک رو8190007 روز
پاکت کتان 120 گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A4یک رو16159007 روز
پاکت کتان 120 گرم 1000 عددی1000پاکت کیفی a4یک رو16159007 روز
پاکت کتان 120 گرم 1000 عددی1000پاکت نامهیک رو6929007 روز
پاکت تحریر 100گرم 1000 عددی1000پاکت A5یک رو5967007 روز
پاکت تحریر 100گرم 1000 عددی1000پاکت کیسه ای A4یک رو11726007 روز
پاکت تحریر 100گرم 1000 عددی1000پاکت کیفی A4یک رو11726007 روز
پاکت تحریر 100گرم 1000 عددی1000پاکت نامهیک رو5044007 روز
پاکت 140 گرم کارتی 1000 عددی1000پاکت A4یک رو168870012 روز
پاکت 140 گرم کارتی 1000 عددی1000پاکت A5یک رو88790012 روز
پاکت 140 گرم کارتی 1000 عددی1000ملخییک رو85930012 روز
پاکت 140 گرم کارتی 2000 عددی2000پاکت A4یک رو298480012 روز
پاکت 140 گرم کارتی 2000 عددی2000پاکت A5یک رو155740012 روز
پاکت 140 گرم کارتی 2000 عددی2000ملخییک رو151450012 روز